EtusivuUutisetTietoa hybridi- ja sähköautojen käsittelystä

Tietoa hybridi- ja sähköautojen käsittelystä

Versio 1.0. Laatinut: Auto- ja vakuutusalan VAAKA-työvaliokunta. Hyväksytty: VAAKA-johtokunnassa 7.4.2022 sekä Hybridi- ja sähköajoneuvojen neuvottelukunnassa 16.12.2021.

Tietoa hybridi- ja sähköautojen käsittelystä realisoijille

Ohjeistus on tarkoitettu vaurioituneen hybridi- tai sähköauton realisoijalle. Se sisältää tietoa alan hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä sähköturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä. Sen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ajoneuvon käsittelyssä.

Yleisiä turvallisuuteen liittyviä huomioita

Hybridi- ja sähköajoneuvot sisältävät ajovoima-akuston ja muita korkeajännitekomponentteja, jonka vuoksi vaurioituneen ajoneuvon oikeanlaiseen ja turvalliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Vaurioituneen hybridi- ja sähköauton käsittely edellyttää erityistä ammattitaitoa ja osaamista. Huomioi korjauksessa ja kaikessa käsittelyssä ajoneuvovalmistajan antamat ohjeet. Tarvittaessa lisätietoa kannattaa etsiä ajoneuvonvalmistajan viralliselta edustajalta tai asiaan erikoistuneilta toimijoilta.

Huomioi tapauskohtaisesti kyseisen ajoneuvon ominaisuudet ja sen vaikutukset kaikessa ajoneuvon käsittelyssä (siirto, nostaminen, kuljetus, säilytys, vianetsintä, korjaus jne.). Tutustu sähköturvallisuuslakiin ja viranomaisohjeisiin (Tukes ja Traficom).

Hybridi- ja sähköajoneuvojen erityispiirteiden takia on suositeltavaa huolehtia koko henkilöstön perehdyttämisestä työturvallisuuteen sekä huomioida mahdolliset riskit yrityksen pelastussuunnitelmassa. Lisäksi asiasta kannattaa keskustella ja sopia mahdollisten alihankkijoiden kanssa.

Vaurioituneen hybridi- tai sähköauton turvallinen käsittely

Hybridi- ja sähköautojen korkeajännitekomponenttien vääränlainen käsittely voi aiheuttaa hengenvaaran. Akuston ja korkeajännitekomponenttien käsittely on sähkötyötä, jossa edellytetään sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016)

Sähköajoneuvon korjauksessa edellytetään

 • Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 noudattamista.
 • Korjaajan tulee olla ammattitaitoinen ja huolellinen sekä korjaajan on perehdyttävä sähkön vaaroihin sekä korjattavan ajoneuvomallin sähköjärjestelmään turvallisen sähkötyön varmistamiseksi.
 • Korjaaja vastaa korjatun hybridi- tai sähköauton (sähkölaitteen) sähköjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta ja sähköturvallisuudesta.

Turvallisessa käsittelyssä huomioitavaa

 • Tutustu ajoneuvovalmistajan ko. automallia koskeviin ohjeisiin, ajoneuvon sähköjärjestelmän toimintaan sekä tarkasti tuotteeseen.
 • Selvitä ja varmista ajoneuvon yleinen kunto, vahinko, ilmoitetut ja havaitut vauriot erityisesti akustossa ja korkeajännitekomponenteissa.
 • Selvitä ja varmista ajoneuvolle tehdyt tarkastukset ja toimenpiteet (jännitteettömäksi teko, vaurioanalyysi, sähköisten järjestelmien tarkastusraportti, akuston kunto ja tila) sekä niiden dokumentaatio.
 • Määritä havaintojen perustella tarvittavat toimenpiteet (jännitteettömäksi tekeminen, sähköisten järjestelmien testaus) ja turvallinen säilytyspaikka.
 • Mikäli korkeajännitekomponenteissa tai ajovoima-akustossa epäillään vaurioita, suositellaan asettaa auto karanteeniin ja tarkkailemaan akuston lämpötilaa.
 • Selvitä ajoneuvon takaisinkutsukampanjat (https://takaisinkutsut.traficom.fi/).
 • Muista, että ajoneuvossa voi olla havaittujen vaurioiden lisäksi muita vaurioita. Hybridi- tai sähköauton akustossa voi olla fyysisen osuman tai kiinniajon aiheuttamien ulkoisten vaurioiden lisäksi sisäisiä vaurioita.

Ajoneuvojen ja niiden akkujen turvallinen kuljetus sekä säilytys

Huomioi turvallisuus ja säädökset ajoneuvon siirron, kuljetuksen ja säilytyksen osalta sekä lisävaurioiden välttämiseksi  ajoneuvon ajovoima-akun ja korkeajännitekomponenttien sijainti esimerkiksi autoa nostettaessa tai siirrettäessä

Huolehdi tarvittaessa akun kunnon tarkastuksesta dokumentoidusti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tarkkaile ajoneuvoa säilytyksen aikana.

Mikäli epäilet tai havaitset vaurioita voimalinjassa tai ajovoima-akustossa huomioi säilytyksessä:

 • Turvallinen etäisyys muihin ajoneuvoihin, rakennuksiin ja muihin palaviin materiaaleihin.
 • Korkeajännitekomponenteiltaan vaurioituneen ajoneuvon kuljetuksessa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan VAK-tiemääräyksen soveltuvuus. (hybridiajoneuvojen ja ajovoima-akun osalta VAK erityismääräykset 666 ja 667)

Vaikka auton vaurioitunut ajovoima-akku olisi vakaassa tilassa, akuston mahdollinen sisäinen vaurio voi johtaa pidemmän ajan kuluessa kehittyvään tulipalovaaraan. Mikäli autosta alkaa kuulua ääntä, siitä tulee savua tai ajovoima-akun lämpötila nousee, vaaran syntyminen on todennäköistä.

Ajoneuvon realisointi

 • Määritä realisointitapa sekä mitä merkintöjä on tarpeen tehdä havaittujen vaurioiden takia viranomaisrekisteriin.
 • Arvioi ajoneuvon uudelleenkatsastuksessa mahdollisesti tarvittavat dokumentit.
 • Informoi ostajaa kaikista ajoneuvossa havaituista vaurioista, tehdyistä toimenpiteistä ja niiden dokumentaatiosta sekä viranomaisrekisteriin tehdyistä merkinnöistä.
 • Suosittele asiakasta tutustumaan eri kuljetusyritysten vaatimuksiin hybridi- ja sähköajoneuvojen kuljetuksesta (kuljetusyritykset, varustamot jne.), ajoneuvovalmistajan ohjeisiin sekä selvittämään ajoneuvon valmistajalta mahdolliset sekä takaisinkutsukampanjat (https://takaisinkutsut.traficom.fi/)

 

Autoalan Keskusliitto © 2024 Tietosuojaseloste